Nicki Minaj photos in Blackmen Magazine

This made my day!